30.08.2023

Czym jest pełna księgowość dla spółki z o.o.?

Spółka z o.o. jest kapitałową spółką handlową, posiadającą osobowość prawną. Może być zarejestrowana przez jednego bądź więcej wspólników. Jednocześnie nie może być utworzona wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami spółki z o.o. mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Do jej założenia wymagany jest kapitał co najmniej 5 tys. zł. 


Pełna księgowość jest o wiele bardziej złożona od księgowości uproszczonej, dostępnej pod postacią karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub książki przychodów i rozchodów. Zakłada ona bezwarunkową konieczność ewidencjowania w księgach rachunkowych każdej złotówki, która przepływa przez spółkę. W praktyce każda operacja, faktura lub płatność na rachunku musi zostać powiązana z odpowiednim wpisem w księgach rachunkowych.

Dzięki prowadzeniu pełnych ksiąg rachunkowych możliwe jest dokonanie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wartości z bilansu i rachunku zysków i strat pozwalają m.in. na sprawdzenie, czy prowadzona działalność jest rentowna, a przedsiębiorstwo jest w stanie terminowo spłacać zaciągnięte zobowiązania finansowe.

Wreszcie, dzięki pełnym księgom możliwe jest dokonanie wyceny przedsiębiorstwa. Jest to niezbędne np. podczas starania się o kredyt czy przygotowywania transakcji sprzedaży działalności gospodarczej.


POWRÓT

    Skontaktuj się z Nami